گزارش ذخیره

نحوه برخورد با رد شدن


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٥ (١ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن