گزارش ذخیره

بازگشت به مبانی: کلمات رایج انگلیسی که ممکن است اشتباه تلفظ کنید


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٠١ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:37 کودک و کودکان
10:06 چهار شنبه
12:43 نتیجه

فرستادن