گزارش ذخیره

کدام یک از این اشتباهات انگلیسی را مرتکب می شوید؟


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٢٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:21 اشتباهات گرامری
07:53 اشتباهات واژگانی
14:40 اشتباهات تلفظی





فرستادن