گزارش ذخیره

یکی از حماسی ترین شاهکارهای مهندسی در تاریخ - الکس گندلر


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١١/٢٢ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن