گزارش ذخیره

آخرین رئیس کومانچ ها و سقوط یک امپراتوری - داستین طهماکرا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/١٢ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
00:41 درگیری
01:58 کوانا پارکر
03:33 فورت سیل

فرستادن