گزارش ذخیره

انگلیسی در محل کار - قسمت 11-15. بسیاری از واژگان و عبارات انگلیسی تجاری را یاد بگیرید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/١٥ (٩ ماه قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٧ ماه قبل