گزارش ذخیره

مهارت های صحبت کردن با اعتماد به نفس در جمع


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٥/١١ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:25 وضعیت بدن
02:40 بازی ذهنی
04:36 بازی آماده سازی

فرستادن