گزارش ذخیره

با اعتماد به نفس انگلیسی صحبت کنید (مصاحبه شغلی و دانشگاهی)


کانال پی او سی کانال پی او سی
١,٢١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٤ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:26 دانلود کتاب انگلیسی من
01:12 تاثیر اولیه خوبی داشته باشید
02:58 yes or no?
03:56 مصاحبه آنلاین
04:41 بدانید که در طول مصاحبه چه انتظاری دارید
07:32 زبان بدن مهم است
09:15 در مورد تکرار / شفاف سازی
10:46 هرگز صحبت مصاحبه کننده / ممتحن را قطع نکنید
11:18 چگونه در زمان کوتاه برای مصاحبه آماده شویم؟

فرستادن