گزارش ذخیره

آیا یک واکسن می تواند از همه چیز محافظت کند؟ - زبان انگلیسی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١٢ (١٠ ماه قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن