گزارش ذخیره

آیا می توانید از گفتار گزارش شده استفاده کنید؟ درس گرامر مثال


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/٠٣ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:20 گفتار گزارش شده چیست؟
03:51 افعال / بندهای گزارش
05:15 ضمایر را تغییر دهید
06:15 کلمات زمان و مکان را تغییر دهید
07:10 زمان را به عقب تغییر دهید
10:52 استثناهای گفتاری گزارش شده
12:57 سوالات گزارش شده

فرستادن