گزارش ذخیره

پادکست صحبت كردن بهتر - چگونه توجه مردم را جلب کنیم


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٠٩ (١ سال قبل)

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
١١ ماه قبل