گزارش ذخیره

حروف تعریف - A? An? The? | چگونه می توانم از اینها به درستی استفاده کنم؟


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٤/٠٥ (٤ سال قبل)

فرستادن