گزارش ذخیره

سخنرانان بومی این را نمی گویند | اشتباهات آزار دهنده گرامر


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/٠١ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 اشتباه 1
01:17 اشتباه 2
01:54 اشتباه 3
02:29 اشتباه 4
03:32 اشتباه 5
04:46 اشتباه 6

فرستادن