گزارش ذخیره

BACK TO SQUARE ONE - عبارت ضروری - واژگان انگلیسی


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٢/٢٦ (٤ سال قبل)

00:14 مقدمه
00:26 BACK TO SQUARE ONE
00:59 نتیجه

فرستادن