گزارش ذخیره

درک سریع انگلیسی | با من تمرین کن!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١١/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 انگلیسی سریع
01:49 هی بانو!
02:23 پیوند صامت و مصوت
11:31 پیوند صامت و صامت
18:13 پیوند مصوت و مصوت

فرستادن