گزارش ذخیره

نحوه ارتباط در یک مصاحبه شغلی - نحوه آماده شدن برای یک مصاحبه شغلی - نکات مصاحبه شغلی


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:30 ارتباط
07:44 تو چی میدونی
09:26 درباره مصاحبه کننده تحقیق کنید
12:41 رسالت را بشناس

فرستادن

مکالمه انگلیسی | درس 1
مکالمه انگلیسی | درس 1
١٠ ماه قبل