گزارش ذخیره

5 نکته در مورد چگونگی حرفه ای تر به نظر رسیدن در انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٣/١٨ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:22 آهسته
02:30 بیانیه های مستقیم بدهید
04:00 لحن را تمرین کنید
06:16 از کلمات و صداهای پرکننده خودداری کنید
08:13 از عبارات غیر مفید خودداری کنید
09:48 نتیجه

فرستادن