گزارش ذخیره

پرسیدن سوال به زبان انگلیسی | ساختار سوال | اشتباهات گرامری خود را برطرف کنید!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/٢١ (٦ سال قبل)

فرستادن