گزارش ذخیره

صفت های پیشرفته برای غنی سازی و ساخت واژگان انگلیسی شما


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٢/٠١/١٧ (٦ ماه قبل)

01:47 ambivalent
02:17 capricious
02:42 derogatory
03:06 esoteric
03:48 flippant
04:16 grandiose
04:49 histrionic
05:18 incongruous
05:40 juxtaposed
06:06 laudable
06:26 mercurial
06:47 nonchalant
07:24 pernicious
07:44 quixotic
08:06 resplendent
08:34 subservient
09:06 supercilious
09:28 tenacious
09:57 ubiquitous
10:19 vicarious

فرستادن