گزارش ذخیره

اگر تمام درختان یک شهر را قطع کنید چه اتفاقی می افتد؟ - استفان آل


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٠٥ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:42 آنورادهاپورا
01:17 فواید درختان
03:48 درختان شهری

فرستادن