گزارش ذخیره

یادگیری واژگان: فرهنگ لغت اشتباه بود!


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٣٠ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 Quilt
00:55 Quarter
02:33 Quay
03:28 Quasi
06:11 Quash
06:40 Quack
07:57 Qualm
09:28 Quip
10:34 Quintessential
11:55 Quaint
13:19 Quota

فرستادن