گزارش ذخیره

چرا طوطی ها می توانند صحبت کنند؟ - گریس اسمیت ویدار و تیم رایت


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٠٢ (١ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن