گزارش ذخیره

-ug، -ud، -up، -un، -um -ut | یاد بگیرید چگونه با تصاویر و مثال بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:20 ug
01:06 ud
01:40 up
02:14 ut
03:04 ub
03:40 um
04:15 un

فرستادن