گزارش ذخیره

نحوه استفاده از too, so, either, neither, nor در مکالمات روزانه انگلیسی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٩/٣٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 جایگزین برای "me too"
02:48 اظهارات منفی
03:54 کلمات منفی (never, hardly, no longer)
04:49 Nor
05:10 اشتباهات رایج

فرستادن