گزارش ذخیره

بیایید انگلیسی یاد بگیریم! موضوع: طنز!


کانال انگلیسی با باب کانال انگلیسی با باب
١,٣٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٩ (١٠ ماه قبل)

فرستادن