گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی خود را تست کنید: آیا این 15 کلمه پیشرفته را می دانید؟


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٩/٠٢ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 Renovation
01:42 scrutinize
02:38 clingy
06:23 surprise
08:07 quaint
09:02 aesthetically pleasing
10:18 rude online
11:05 censor
12:13 exasperate
13:31 even though
14:46 subtle
15:46 bias
17:24 intuitive oblivious

فرستادن