گزارش ذخیره

2 ترفند تلفظ بومی انگلیسی | انگلیسی صحبت کنید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٠٥ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
04:01 PDF رایگان
04:20 قسمت 1 - جفت اسم و فعل (همان معنی)
09:49 قسمت 2 - جفت اسم و فعل (معانی مختلف)
13:08 قسمت سوم - پسوندها - تاکید قبل از پسوند
17:30 قسمت چهارم - پسوندها - تاکید بر پسوند

فرستادن