گزارش ذخیره

حروف اضافه مکان: in، on، at. اشتباهات رایج گرامر انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٢/٠٨ (٢ سال قبل)

00:00 جایی که من در آوریل امسال بودم
01:24 تست
01:56 نحوه استفاده
02:47 نحوه استفاده از ON
03:20 AT و ON
03:47 نحوه استفاده از IN
04:47 یک فصل رایگان از کتاب گرامر ما را دریافت کنید
06:28 یک قانون دیگر در مورد IN
06:58 ON a bus یا IN a bus ؟
09:05 IN a hospital در مقابل AT a hospital
10:33 بررسی تست

فرستادن