گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری - پاسخگویی به تلفن | درس 35


کانال انگلیسی تجاری کانال انگلیسی تجاری
٣٩٥,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٠٦ (٣ سال قبل)

00:00 شروع انگلیسی تلفنی
00:49 جواب دادن به تلفن
02:30 شفاف سازی
04:17 درخواست تماس مجدد
06:23 مثال مکالمه تلفنی
07:21 تمرین مکالمه تلفنی

فرستادن