گزارش ذخیره

انگلیسی برای مبتدی (a1 , a2) - ضمایر فاعل و مفعول


کانال انگلیسی با آرنل کانال انگلیسی با آرنل
٦١٩,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/١٩ (٤ سال قبل)

فرستادن