گزارش ذخیره

در 30 روز به زبان انگلیسی روان صحبت کنید: حقیقت


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١١/٠٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:39 واقعیت
06:09 پیشنهادات
07:43 اطراف خود را با زبان انگلیسی احاطه کنید
09:53 انگلیسی صحبت کنید

فرستادن