گزارش ذخیره

تلفظ انگلیسی خود را بهبود بخشید: راهنمای نهایی برای آیلتس


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/٠٩ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:45 محتوای ویدیویی
00:57 چرا تلفظ مهم است؟
01:54 ویژگی های کلیدی تلفظ
02:38 1 صداها
16:11 2 استرس کلمه
23:51 3 استرس جمله
28:18 4 اشکال ضعیف و قوی
32:42 5 گفتار متصل
37:59 6 لحن

فرستادن