گزارش ذخیره

راز درک صحبت کردن سریع به زبان انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٦/٢٣ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
03:02 احوالپرسی
04:16 YOU کاهش می دهد
07:45 HAVE کاهش می دهد
10:45 OF کاهش می دهد
12:20 TO کاهش می دهد
13:16 ME کاهش می دهد
14:52 تمرین!

فرستادن