گزارش ذخیره

مثل یک مدیر صحبت کنید: دیگر نگویید GET !


کانال انگلیسی با ربکا کانال انگلیسی با ربکا
٣,١١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٢ (١ سال قبل)

00:00 کلماتی برای استفاده به جای "get"
01:24 برای یافتن شغل
01:49 برای منعقد کردن معامله
02:12 برای گرفتن مجوز
02:56 برای دستیابی به دسترسی
03:24 بررسی کوتاه 1
04:01 برای بهره مندی از مزایای
04:16 برای جلب حمایت
04:56 برای کسب احترام
05:33 برای دریافت تماس
06:10 بررسی کوتاه 2
06:42 امتحان
09:25 نتیجه

فرستادن