گزارش ذخیره

-eg, -ed, -en, -et | یاد بگیرید چگونه با تصاویر و مثال بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/٣١ (١ سال قبل)

00:00 Short e
00:54 et
01:51 en
02:42 ed
03:20 eg

فرستادن