گزارش ذخیره

آیا می توانید نام این شهرها را تلفظ کنید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/٢٦ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:20 جنوب انگلستان
03:57 لندن
06:26 میدلندز
08:33 پسوندها

فرستادن