گزارش ذخیره

لیست خرید ( نحوه شمارش غذا) | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/١٢ (١٠ ماه قبل)

00:00 مقدمه
01:10 چه چیزی از سوپرمارکت نیاز داریم؟ ( پیشخوان غذا )
07:05 تمرین بیشتر

فرستادن