گزارش ذخیره

بهتر انگلیسی بنویسید - نکات معلم!


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/١٣ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:04 ماراتن زبان
03:55 اهمیت نوشتن انگلیسی
05:25 از کوچک شروع کنید
07:29 دقت
09:21 خواندن
10:29 پیش نوشتن
12:32 به انگلیسی فکر کنید
13:34 اشتباه کنید
15:31 یک شریک نویسندگی پیدا کنید

فرستادن