گزارش ذخیره

آیا هرگز قادر به تله پورت خواهیم بود؟ - ساجان ساینی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٥/٠٩ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
01:01 اصل عدم قطعیت
02:01 درهمتنیدگی کوانتومی
02:59 پیام دیجیتال
04:20 نتیجه

فرستادن