گزارش ذخیره

مجموعه انگلیسی در 6 دقیقه - مگا کلاس انگلیسی "روانشناسی" سی دقیقه واژگان جدید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٠ (٩ ماه قبل)

00:00 افرادی که می توانند طعم کلمات را بچشند
06:09 آیا واقعیت مجازی می تواند ترس و فوبیا را درمان کند؟
12:12 رنگ چگونه بر ما تأثیر می گذارد
18:16 خوشبین ها در مقابل بدبین ها
24:14 آیا مهربانی برای شما خوب است؟

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٥ ماه قبل