گزارش ذخیره

قوانین Silent E, Silent K, Silent P | آموزش حروف بی صدای انگلیسی در کلمات


کانال شاو کانال شاو
١,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/٢٠ (١ سال قبل)

00:00 منوی حروف انگلیسی بی صدا
00:05 حرف بی صدای E
05:37 حرف بی صدای K
10:57 حرف بی صدای P

فرستادن