گزارش ذخیره

به زبان انگلیسی فکر کنید! آموزش فلش کارت قدرتمند برای تفکر به زبان انگلیسی | انگلیسی راشل


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٢/٠٢ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:58 استراتژی
03:26 چگونه پیش خواهد رفت
03:52 عکس بعدی
06:54 مرور

فرستادن