گزارش ذخیره

TO در مقابل FOR | نحوه استفاده از این حروف اضافه انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠١/٠١ (٣ سال قبل)

فرستادن