گزارش ذخیره

انگلیسی پایه: نحوه استفاده از SORRY و EXCUSE ME


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/١٣ (٣ سال قبل)

فرستادن