گزارش ذخیره

14 اصطلاح مفید انگلیسی که گویشوران بومی از آنها استفاده می کنند


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 آنها را در مدرسه آموزش نمی دهند (معمولا)
00:45 Popcorn to
01:57 Coffeeable
03:23 to be a sucker for sth
04:14 a hill to die on
05:20 یک منبع برای یادگیری زبان انگلیسی
07:51 to scrap something
08:35 a banger
09:06 fitted
09:19 to put someone on the spot
09:50 to be in the hot seat
10:05 to shut something/someone out
10:52 برای شناخت ABC ها
11:11 hands down the best
11:33 to steal the show
11:57 to put a face to the name

فرستادن