گزارش ذخیره

انگلیسی پایه: OF و OFF


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٨/٢٧ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:10 تفاوت تلفظ
02:09 OF
05:40 OFF
08:31 OF
12:30 تست
16:53 OUT OF
17:39 OFF OF
18:20 OFFED
19:28 تکالیف و نتیجه گیری

فرستادن