گزارش ذخیره

در این 105 کلمه حرف d را نگویید


کانال انگلیسی با راشل کانال انگلیسی با راشل
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٤/٢١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:03 انداختن T و D
00:23 Tens/Tends
01:05 Friendship
04:42 Grandkids
04:57 'Grand' words
05:13 Errands
05:33 Kindness, kinds and kindly
06:28 Around the
07:05 Around one
07:36 Found
08:10 Second
09:06 لیست کلمات رایج و پیوندهای دو کلمه ای که در آن D را می اندازیم
15:20 Youglish

فرستادن