گزارش ذخیره

نکته شماره 6: 6 نکته برای صحبت کردن به زبان انگلیسی طبیعی


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٤/١٠/٢٦ (٧ سال قبل)

فرستادن