گزارش ذخیره

چگونه جمع، تفریق و تقسیم می کنید؟ | آهنگ های ریاضی!


کانال کا ال تی کانال کا ال تی
١,٥٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٥ (٦ روز قبل)

فرستادن

آیا این مشتری است!؟
آیا این مشتری است!؟
٣ روز قبل