گزارش ذخیره

اشکال فعل در جملات شرطی بعید (حال و آینده)


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٣١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:27 ساختار یک شرطی "if". شکل فعل در عبارت "if".
03:22 if - were
04:51 فرم های فعل در عبارت اصلی/عبارت نتیجه.
06:35 استفاده از فرم پیشرونده در عبارت نتیجه.
06:56 تمرین الف. تکمیل جمله.
08:26 تمرین ب. تصحیح خطا.
09:35 تمرین ت. بیان نظر.

فرستادن